_

واحد
مدیریت

امير ابراهيمي

امیر ابراهیمی

مدیرعامل

زهرا الله یاری

زهرا الله یاری

مديرداخلی مشهد

_

واحد پشتیبانی ، نصب و آموزش
اهواز

اسماعیل نکومنش

اسماعيل نكومنش

سرپرست واحد پشتيباني

فاطمه بیداروندی

فاطمه بيداروندي

PicsArt_02-17-11.21.10

مجید جوان بخت

_

واحد پشتیبانی
مشهد

سعیده عرفانیان

سعیده عرفانیان

سرپرست

_

واحد
فروش

محمد احسانی فر

محمد احسانی فر

سرپرست

مرتضی محمداوی

مرتضی محمداوی

_

واحد حسابداری
اهواز

مرضیه مکتبی

مرضیه مکتبی

سرپرست

_

واحد نصب و آموزش
مشهد

حجت الله ياري

حجت الله یاری

سرپرست

_

واحد
برنامه نویسی

احمد باقري

احمد باقری

سرپرست

علی ثابت ایمانی

علي ثابت ايماني

نیما مرادی

نیما مرادی

فرامرز ميرزاوندي

فرامرز میرزاوند

محمد لشكري

محمد لشكري

_

واحد
فنی 

image

سپهر ابراهیمی

سرپرست

محمد ابراهیمی

محمد ابراهیمی